Programa electoral 2015/19

Programa electoral per a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015

PSOE des Mercadal i Fornells

www.psoeesmercadal.es

OBJECTIUS DEL PSOE DES MERCADAL I FORNELLS

Ser socialista és fer, i per tant, dedicarem tots els nostres esforços en treballar de valent perquè fent, millorarem el benestar de tots. A n’ aquest programa no hi volem promeses, però si molts compromisos i grans objectius pels quals tots farem feina.

El nostre compromís amb el municipi és un compromís ferm, seriós, decidit i honest. Un compromís que vol millorar el benestar dels nostres ciutadans i que vol ser receptiu amb les demandes de tots els sectors i col·lectius que viuen, treballen i participen en la nostra societat, per tal de fer-ne un espai de trobada millor.

És per això, que el nostre vol ser un govern obert, que gestioni bones idees, venguin d’ on venguin, receptiu amb els emprenedors, amb els innovadors i comprensiu amb tots aquells que s’esforcen dia a dia.

La nostra aportació a que aquesta societat sigui millor, serà amb l’esforç personal, amb una bona gestió, amb la proximitat a la gent i amb el compromís de millorar el municipi.

El nostre projecte vol donar continuïtat al verdader canvi iniciat fa quatre anys, prioritzant les necessitats socials i educatives dels nostres veïns. Aquest programa es resumeix en tres pilars bàsics que sustenten el contracte que volem signar amb la societat mercadalenca i fornellera.

El nostre compromís gira entorn a tres temes transversals, que faran de la nostra acció de govern una política social i de justícia. Aquests tres pilars són:  la nostre gent, la nostre economia i el nostre territori.

“Aprofitarem el territori per dinamitzar l’economia local i així incrementar el benestar de les persones

ELS NOSTRES OBJECTIUS I COMPROMISOS BÀSICS

 1. Donarem atenció preferent a les persones més necessitades, a la gent gran, fillets/es, discapacitats, nouvinguts i aturats. Promourem tenir metge les 24 hores al municipi.
 2. Instarem a la urgent construcció d’habitatges de protecció oficial i es donarà prioritat a l’execució de la zona d’activitats molestes, tot a Fornells.
 3. Posarem en funcionament el centre de dia des Mercadal, i es remodelarà el centre per a majors i el consultori metge a
 4. Instarem a la construcció d’una nova escola pública as Mercadal, per açò, adquirirem un terreny adequat. Promourem l’assistència voluntària de fillets/es al col·legi de Fornells. Subvencionarem una part dels llibres de text a primària i incrementarem les ajudes a les Associacions de pares d’Alumnes.
 5. A Fornells, impulsarem un ens més participatiu, on hi estiguin més presents les entitats, clubs i associacions d’aquest poble. La batllia hi despatxarà assíduament. S’instauraran assemblees ciutadanes per rendir comptes.
 6. Es milloraran progressivament les zones esportives. As Mercadal amb una piscina climatitzada i pista de tenis, sempre i quant es rebin aportacions d’altres administracions o es pugui alienar patrimoni. Es prioritzarà nova gespa artificial al camp de futbol de Sant Martí i una multipista esportiva i gimnàs al aire lliure a Fornells.
 7. Potenciarem les activitats culturals, socials i turístiques, tot aprofitant la centralitat des Mercadal i la singularitat de Fornells, organitzant fires, tertúlies, congressos, mercats, convencions, esdeveniments nàutics i esportius de rellevància.
 1. Potenciarem el centre d’interpretació del Far de Cavalleria i donarem suport a un Centre de la mar i de la Costa Nord a Fornells, com elements desestacionalitzadors i dinamitzadors del municipi.
 2. Es prioritzaran els criteris sostenibles i mediambientals, s’executarà progressivament el pla d’estalvi i eficiència energètica, potenciant l’ús de la xarxa de transport públic, reduint el consum elèctric i les fuites d’aigua a la xarxa.
 3. S’aprovarà un Pla General d’Ordenació Urbana que adaptarà la normativa al PTI i s’executarà un Pla de Millora Rural que ha de millorar els camins rurals, parets seques i les barreres d’ullastre, etc.
 4. Anualment, es realitzaran millores a les zones turístiques. Prioritzarem la dotació de serveis a Macaret, el sanejament a Punta Grossa, la 3a fase d’obres a Son Parc, les voravies a Platges de Fornells i la construcció de l’ EDDAR d’ Addaia.
 5. Iniciarem un procés de pressupostos participatius i s’optimitzaran els recursos municipals, mantenint la fiscalitat i deute el més baix possible.
 6. Impulsarem un pla extraordinari de sanejament que ha de marcar la renovació d’una gran part de la xarxa. S’instarà a remodelar l’ EDDAR des Mercadal i a eliminar l’estació impulsora de Ses Salines.
 7. Instarem a la construcció d’un carril bici entre Es Mercadal i Fornells i  millorarem la carretera de Tramuntana i la des Migjorn Gran.
 8. Es prioritzarà l’execució del projecte de remodelació de Ca N’ Àngel com a centre de referència cultural.

Eix 1: la nostre GENT i el seu benestar:

SERVEIS SOCIALS I SALUT

 • Continuarem amb un servei d’ajuda a domicili per a la gent gran als nuclis tradicionals i a les zones turístiques, adaptant-nos a la demanda existent, de manera que cap persona amb necessitats urgents quedi desatesa.
 • L’atenció a les persones necessitades és prioritària, especialment la gent gran, fillets/es, discapacitats, persones dependents, famílies amb problemes, nouvinguts i aturats.
 • Incrementaren les ajudes a les APIMAS per fomentar la participació dels pares en l’educació dels seus fills/es.
 • Instarem al Govern Balear a que la Unitat Sanitària des Mercadal ofereixi el servei de metge les 24 hores.
 • Instarem la posada en funcionament del nou Centre de Dia as Mercadal i l’extensió del mateix a Fornells.
 • Promourem l’ampliació del geriàtric municipal amb dues noves places i crearem una nova unitat de respir, també de dues places, per les famílies que vulguin portar els seus familiars grans temporalment al Geriàtric Municipal.
 • Eliminarem progressivament las barreres arquitectòniques a edificis públics, equipaments, via pública i platges.
 • Assumirem com a responsabilitat la regidoria d’Immigració per canalitzar i solucionar els problemes dels nouvinguts residents al municipi.
 • Donarem suport al Fons Menorquí de Cooperació i mantindrem les subvencions a les entitats de caire social.
 • Participarem activament en el consell social municipal treballant per la cohesió social, essent especialment sensibles amb les persones amb risc d’exclusió social.
 • Es prioritzarà el benestar de la ciutadania, ajustant la fiscalitat municipal, quant l’economia municipal ho permeti (segurament després de liquidar l’ import dictat per la sentencia sobre l’accident ocorregut a Fornells l’any 2004).
 • Per executar les inversions anuals farem especial ús de les aportacions d’altres administracions, del patrimoni municipal, tot amb un deute responsable.
 • A Fornells, es remodelarà i s’ampliarà el consultori metge actual.
 • Adequarem un espai per els serveis socials municipals a dalt del Centre de Dia des Mercadal i també s’adaptarà un espai per la Creu Roja local.
 • Donarem suport als més necessitats i prioritzarem les ajudes d’emergència social, aportant els fons necessaris per cobrir els serveis bàsics de les persones, segons informe dels tècnics municipals.
 • S’organitzaran activitats conjuntes amb els clubs de gent gran as Mercadal i Fornells.
 • Potenciarem el servei d’atenció a domicili i juntament amb el Consell Insular fomentarem els tallers de promoció de l’Autonomia Personal.
 • Fomentarem el servei de transport assistit per tal de garantir l’assistència de les persones amb algun tipus de discapacitat al centre de dia.
 • Establirem espais de trobada per fer efectiu l’ intercanvi entre la gent jove i la gent gran.
 • Impulsarem les accions necessàries per lluitar contra qualsevol tipus de racisme i xenofòbia.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ

 • Insistirem a la urgent construcció d’una nova escola pública as Mercadal, de primària i de dues línees (de 3 a 12 anys) i ampliada a ESO (fins els 14 anys) en la primera fase i amb suficient terreny per iniciar, al futur, una segona fase, per poder-hi estudiar el batxiller (3-18 anys). Actualment l’escola pública des Mercadal és molt antiga (75 anys) i poc funcional, no adaptada al projecte educatiu modern. Hi falta espai per ubicar-hi més aules per alumnes, per aula de música, d’informàtica, d’idiomes, de professors, … No hi ha prou espai d’esbarjo, i hi falta un espai cobert per a realitzar l’educació física i/o psicomotricitat.
 • Aportarem urgentment sol adequat per la nova escola pública.
 • Adequarem l’escola actual mentre no es disposi de la nova, facilitant la tasca docent dels professors i el benestar dels alumnes.
 • Subvencionarem a les APIMAS amb part del cost dels llibres de text a primària, fomentant el préstec de llibres.
 • Millorarem les aportacions a les APIMAS des Mercadal i Fornells, ajudant especialment a l’escola de música i l’escola infantil per abaratir costos als pares.
 • Donarem a conèixer els productes de la terra als fillets, fomentant l’hort d’oci escolar, aportant un terreny adequat.
 • Reforçarem el suport municipal a la banda de música i a l’escola de música municipal, per ajudar als pares i professors, cercant també la complicitat d’altres administracions.
 • Participarem activament en el consell escolar municipal, prioritzant una millor educació i més participació de tots en l’educació dels nostres fills/es.
 • Prioritzarem qualsevol projecte educatiu que fomenti que l’alumne d’avui sigui un bon ciutadà el dia de demà.
 • Es fomentarà l’alfabetització digital de tots els ciutadans.
 • Es donarà màxim suport a l’escola d’adults local, l’escola de música i l’escola infantil.
 • Potenciarem l’escola de pares i mares com un espai de reflexió i ajuda per a la formació dels fills.
 • Col·laborarem activament amb l’escola i APIMAS per tal de trobar persones qualificades que donin suport extraescolar als alumnes amb dificultats.
 • Donarem facilitats als estudiants per emprar la biblioteca, el Centre de Convencions i el Coworking municipal.
 • Promourem tallers i cursos de formació continuada i ocupacional, prioritzant la formació becada de les persones en atur i ho farem als espais adequats que ja te l’ajuntament
 • Promourem un projecte educatiu de poble, analitzant tots els aspectes ja siguin socials, esportius etc…
 • Facilitarem l’orientació laboral a les persones en situació de desocupació i promourem les iniciatives d’ auto ocupació.

CULTURA

 • Donarem suport a la contractació d’una gerència per la coordinació de les activitats culturals des Mercadal i Fornells.
 • Fomentarem el treball en equip, adequarem l’Antiga Unitat Sanitària amb espais adequats per a les diverses entitats, clubs, associacions, grups com el de teatre, Es Mercadal en Transició i altres. Adaptarem aquest edifici per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Treballarem per ser un referent cultural de l’Illa amb activitats especifiques per a diferents edats i col·lectius.
 • Es reformarà l’edifici de Ca n’ Àngel com a un espai públic polivalent cultural, d’exposicions i d’audiovisuals, sent aquest un centre referent a nivell d’Illa.
 • Organitzarem i acordarem activitats culturals en temporada mitja, d’acord amb els hotels del municipi on hi pernocten persones de l’ Inserso.
 • S’incrementarà l’oferta cultural i turística al poble de Fornells, potenciant les visites a la Torre, a Cas Contramestre, el Castell de Sant Antoni, Església i altres punts d’interès del poble com a centres de manualitats, d’art, d’artesania, etc, d’acord amb les entitats del poble.
 • Potenciarem les exposicions temporals i permanents des Mercadal, com el racó de sa Ràdio Antiga al recinte firal, Es Molí, Sa Ferreria i l’Aljub.
 • Dedicarem una atenció preferent a les activitats culturals destinades a la gent gran i els fillets/es, com ara, conta contes i projecció de cine.
 • Donarem suport a l’escola de pintura i a les seves exposicions.
 • Donarem suport a intercanvis culturals amb altres ciutats del mediterrani.
 • Instarem a la restauració de la Torre de Sa Nitja.

ESPORTS

 • Si l’economia ho permet, tenint el recolzament d’altres administracions i/o es pot alienar patrimoni municipal, promourem la construcció en diverses fases d’una piscina coberta i climatitzada amb fitness i zona wellnes, a més d’una pista de tenis as Mercadal (Tenim ja el projecte executiu redactat pel Govern Balear).
 • Donarem suport a tots els clubs, entitats esportives dels dos pobles, futbol, bàsquet, tenis, petanca, caça, golf, ciclisme, nàutica, vela, etc.
 • Fomentarem l’esport base i reforçarem el suport als clubs, continuant així amb la tasca de formació de tècnics i esportistes a través dels diferents plans d’esdeveniments esportius singulars. S’organitzaran jornades formatives de caire esportiu.
 • Potenciarem l’esport també com a eina per millorar la salut.
 • Potenciarem l’ús del recent local social construït a la zona esportiva des Mercadal, amb cursos de jugadors, àrbitres, entrenadors, etc.
 • S’instal·larà una nova zona de jocs infantils i lleure al camp de futbol des Mercadal.
 • Dotarem la zona esportiva des Mercadal d’unes noves oficines per als coordinadors del club i adequarem una nova bugaderia.
 • Es canviarà la gespa artificial del camp de futbol des Mercadal.
 • Es potenciarà i s’ampliarà el Club Hípic de Ses Ramones amb nous estables.
 • Fomentarem la inclusió de les persones grans en la pràctica esportiva.
 • Potenciarem la formació i el monitoratge esportiu.

JOVENTUT

 • Es potenciarà l’espai d’oci familiar integral amb parc infantil per als fillets i filletes, pista d’ skate per a joves i zona d’esbarjo per a la gent major, al parc de ses alzines des Mercadal, instal·lant nous aparells de gimnàstica a l’aire lliure.
 • Mantindrem actius els centres de joventut des Mercadal i Fornells ampliant el marge d’edats.
 • Fomentarem el voluntariat, l’esport i l’oci saludable mitjançant un pla formatiu de joventut coordinat pel dinamitzador juvenil contractat per l’Ajuntament.
 • Promourem un consell de joventut amb la participació activa dels joves per tal de poder executar un projecte de futur.
 • Es becaran algunes places de personal per estudiants els estius.
 • Promourem l’acampada educativa.

HABITATGE

 • Donarem suport a la construcció urgent de VPO a Fornells i d’altres a preu taxat en el futur creixement.
 • Donarem suport a l’embelliment urbà, mitjançant ajudes per a la reforma d’habitatges a les zones ARI, tan des Mercadal com de Fornells.
 • Intervindrem directament amb el bancs per evitar els desnonaments.

PER A UNA ADMINISTRACIÓ EFICIENT

 • Adaptarem les regidories per tal de coordinar actuacions en matèria d’immigració, comerç, turisme, indústria, formació, innovació i noves tecnologies.
 • S’agilitzarà l’administració municipal, mitjançant l’administració telemàtica, “la carpeta ciutadana” tot emprant la xarxa i les noves tecnologies.
 • Agilitzarem l’aprovació de les llicències d’instal·lacions i urbanístiques.
 • Instal·larem Wifi gratuït en diversos indrets públics de Fornells i Es Mercadal.
 • Instal·larem cartells informatius mitjançant QR Code, donant un plus d’informació per mitjà dels telèfons mòbils de darrera generació.
 • Promourem cursos d’educació canina pels animals i també pels propietaris dels mateixos.
 • S’instal·larà un sistema per veure els plens amb vídeo.
 • Instarem al Govern Balear que ens subvencioni una part de l’ import de la sentència condemnatòria deguda a l’accident ocorregut a les festes de Fornells l’any 2004, tal com es va fer a l’Ajuntament de Campos a Mallorca.
 • Es donarà suport a una valoració dels llocs de treball de funcionaris i laborals.

MEDI AMBIENT

 • Recollirem els residus els 365 dies de l’any als nuclis tradicionals i netejarem cada quinze dies els contenidors de fems per evitar males olors.
 • Fomentarem l’estalvi energètic amb plans específics per a cada cas, tant a nivell particular com institucional, realitzant campanyes informatives.
 • Fomentarem la construcció i utilització de cisternes en noves construccions.
 • S’anirà implantant la tecnologia LED a l’enllumenat públic i edificis municipals, tot propiciant un estalvi d’ aproximadament el 80%.
 • Instarem a la millora i eliminació de fuites a la xarxa d’aigua potable municipal, millorant totes les instal·lacions.
 • Es canviarà urgentment la canonada d’aigua que puja i davalla l’aigua des d’Es Mercadal al dipòsit de Santa Margalida.
 • Mantindrem la separació per trams dels preus del consum d’aigua potable, tant als nuclis tradicionals com a les zones turístiques penalitzant el gran consum.
 • Es redactarà un pla de sanejament que permetrà millorar progressivament la xarxa de clavegueram al municipi.
 • Incrementarem els punts de recollida selectiva que siguin necessaris.
 • Promourem de manera paral·lela les campanyes d’educació ambiental dirigides als ciutadans, potenciant l’ús de les papereres, la utilització correcta dels contenidors, de recollida selectiva dels fems i la neteja en general.
 • Donarem continuïtat a la col·locació de jardineres de contenidors als nuclis tradicionals i a les zones turístiques.
 • Potenciarem la deixalleria des Mercadal i adequarem els horaris de la recollida porta a porta tant de poda com d’ estris a tots els nuclis del municipi.
 • Executarem el pla d’eficiència energètica amb un compromís de reducció de CO2 a edificis municipals, enllumenat públic, instal·lacions esportives i climatització, aplicant les tecnologies més modernes i eficients.
 • Donarem a conèixer a diversos col·lectius els productes de la terra, fomentant l’hort d’oci públic.
 • Donarem suport a l’Agenda Local 21 i a les seves accions prioritàries elegides pels ciutadans.
 • Potenciarem l’activitat d’observació d’aus a les zones humides del municipi.
 • Fomentarem els sistemes de regadiu de baix consum.
 • Anirem canviant progressivament les llumeneres defectuoses de Fornells per unes més modernes i eficients.
 • Impulsar en els comerços campanyes de substitució de les bosses de plàstic per les de paper o material biodegradable.
 • Dotarem a l’equip de govern amb una àrea d’Innovació i Noves tecnologies, per tal de fomentar les energies renovables, cotxe elèctric etc.
 • Es mantindran les platges urbanes amb tots els serveis i es tindrà especial cura amb la neteja i el servei de socorrisme.
 • Es tindrà especial cura amb les platges verges per tal que no perdin el seu encant.
 • Instarem l’eliminació definitiva de la impulsió de clavegueram de Ses Salines que produeix molts males olors.

PER UN BON GOVERN

 • Millorarem els carrers i espais públics, posant especial atenció als petits detalls, el manteniment, la neteja i la jardineria i prioritzarem el poder canalitzar les queixes ciutadanes.
 • Iniciarem un procés de pressupostos participatius per tal de fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions i fer front als desencants amb la política i els polítics, per fomentar la consciència ciutadana, col·lectiva i general. Es donarà compte del destí dels recursos públics recaptats (amb què ho gastem) i es divulgarà com es finança l’administració (ingressos que tenim). Posarem en valor la participació dels ciutadans a través de la gestió compartida i la consulta en la presa de decisions des de l’administració, fomentant la transparència en la gestió municipal.
 • Farem que el municipi destaqui per la seva neteja i jardineria.
 • A Fornells s’adequaran les voravies de Ses Vinyes.
 • Instarem a Ports de les Illes Balears a que millori i remodeli la façana marítima de Fornells i en especial el Passeig Marítim.
 • Instarem al Consell Insular de Menorca que a través de la Fundació Destí es contracti un informador turístic els mesos d’estiu per a Fornells.
 • Reclamarem al Govern Balear que faci una aportació econòmica i així ajudar a liquidar l’ import a pagar, com a conseqüència de la sentència condemnatòria en motiu de l’accident ocorregut a Fornells l’any 2004, tal com el Govern Balear va fer a l’Ajuntament de Campos a Mallorca.
 • Es continuarà progressivament amb la millora dels carrers, separativa de pluvials, el soterrament de telefonia, el canvi de l’antiga canalització d’aigua i altres millores tant as Mercadal com a Fornells.
 • Es dotarà de més mobiliari urbà als nuclis tradicionals i turístics, especialment bancs, papereres i panells informatius.
 • Es mantindrà la zona de parquímetre regulat als carrers, sols en horaris i temps necessari.
 • Es dotarà dels mitjans i el personal necessari per una eficient vigilància policial del municipi, amb especial atenció a la temporada alta.
 • Es crearan bosses d’aparcaments a Fornells i as Mercadal.
 • Organitzarem campanyes i cursos d’educació canina e instal·larem nous pipicans as Mercadal i Fornells.
 • Es regularà amb una ordenança l’ocupació de la via pública i la publicitat, per donar una millor imatge dels pobles.
 • Incentivarem el paper cada vegada més actiu de les entitats i associacions que vertebren socialment el municipi, fomentant la seva participació en la presa de decisions per tal d’afavorir la seva responsabilitat en la gestió de determinades actuacions municipals prèviament consensuades per les parts.

EIX 2: La nostre ECONOMIA, element necessari pel nostre desenvolupament

Pla de dinamització comercial i turística des Mercadal i Fornells

 • Es donarà suport a un Consell de Turisme per tal de fomentar i promoure el turisme com a activitat econòmica principal del municipi, ja sigui el de sol i platja, de fires i congressos, cultural, nàutic, esportiu, de la salut, mediambiental o gastronòmic…
 • Es promourà un Consell de Comerç per tal de fomentar i promocionar el comerç local de la mà de les diverses associacions comercials del municipi.
 • Fomentarem les activitats pel turisme sènior o de la tercera edat, per tal de desestacionalitzar la temporada turística.
 • Es donarà suport a l’estació nàutica local.
 • Potenciarem la desestacionalització de Fornells en temporada mitja, mitjançant un Pla integral tot aprofitant la nàutica, el cicloturisme, les rutes culturals, les rutes de senderisme, l’observació d’aus, el triatló i BTT a crear a la zona nord del municipi.
 • Impulsarem la creació d’un “centre de referència de la mar” a Fornells, un espai de visita obligada on s’han de posar en valor tots els elements d’interès mediambientals, culturals i turístics de la zona nord del municipi, la reserva marina, el fons marí, la flora i la fauna, les zones humides, les zones protegides, Lics, Zepa, Aneis, alzinars i les rutes de senderisme. Aquest centre ha d’estar comunicat amb l’Estació Nàutica de Fornells per tal de poder contractar qualsevol servei que s’ ofereixi, com ara, poder pernoctar, BTT, observació d’aus, vela, surf, caiac, submarinisme, senderisme,…, i també amb el centre d’interpretació del Far de Cavalleria i l’oficina de turisme des Mercadal conjuntament amb ca n’ Àngel.
 • Quan es tingui la nova escola es dissenyarà una ruta verda as Mercadal, que es connectarà, pels vianants i amb bicicleta, l’eixampla i centre del poble amb la zona esportiva i educativa, així com altres rutes alternatives que enllacin amb el carril bici des Mercadal a Fornells.
 • Fomentarem l’activitat artesana al municipi i la seva promoció, organitzant tallers i mostres d’artesania, donant especial importància al Racó de sa Ràdio Antiga i altres exposicions.
 • Es millorarà l’accés per a vianants a través de les passarel·les a la Plaça de La Palma i s’ Algaret de Fornells.
 • S’adequaran nous aparcaments a Fornells i as Mercadal.

Consolidar la centralitat i singularitat a l’Illa

 • Donarem suport a la ruta de vianants as Mercadal, per poder unir el recinte firal, centre de convencions, sales d’exposicions permanents, centre artesanal, museu d’artesania, sala multifuncional, ca n’ Àngel, Sa Ferreria den Carretero, l’Aljub, l’església, la zona esportiva i altres elements etnològics que afegirem a l’oferta actual, amb un eix comú de connexió: “el punt de referència turística des Mercadal al CCM i el punt de referència cultural Ca n’ Àngel”.
 • Consolidarem l’activitat firal i organitzarem esdeveniments esportius, nàutics de referència i culturals, especialment a Fornells.
 • Fomentarem l’activitat firal i de congressos al municipi.
 • Promourem altres esdeveniments culturals, musicals, esportius per tal d’allargar la temporada turística a Fornells.
 • Donarem suport als mercats, tant as Mercadal com a Fornells.

Transport públic

 • Donam suport i prioritat a un augment de les freqüències i trajectes de transports públic, com a element vertebrador del Municipi, especialment entre Es Mercadal, Fornells i les Zones Turístiques.
 • Promourem una millor aturada de Bus a Es Mercadal, amb tots els serveis.

Industria i energia

 • Donarem suport al desenvolupament progressiu del polígon industrial des Mercadal, i promourem la zona d’activitats molestes a Fornells.
 • Afavorirem la instal·lació d’indústries als polígons locals al menor preu possible.
 • Promocionarem l’artesania local, així com el Centre d’Artesania de Menorca.
 • Donarem suport a la creació de noves activitats econòmiques i a la capacitat d’innovació del sector.
 • Fomentarem les fonts d’energia renovable sense que aquestes creïn un excessiu impacte al paisatge.
 • Facilitarem la instal·lació del gas natural al municipi.
 • Treballarem a favor de reduir la despesa energètica a les instal·lacions públiques.
 • Promourem l’aprofitament de l’aigua depurada.

Comerç

 • Dissenyarem un pla de comerç per tal de potenciar el petit comerç als pobles tradicionals i nuclis turístics del municipi.
 • Des de l’Ajuntament hem de continuar amb un fort impuls a la celebració dels mercats artesanals, esdeveniments culturals i tertúlies d’estiu com a elements d’atracció i promoció turística que beneficien directament el teixit comercial des Mercadal i Fornells.
 • Organitzarem esdeveniments de tots tipus per tal de dinamitzar el comerç local, especialment en temporada mitja o baixa.
 • Millorar la senyalització dels nous aparcaments existents tant as Mercadal com a Fornells, facilitant l’accés als mateixos.
 • Construirem un nou aparcament al Pla de Ses Eres des Mercadal, situat a 1 minut del centre del poble que, sens dubte, ajudarà al comerç local.
 • Durem a terme campanyes de promoció per a les petites empreses comercials.

Eix 3: El nostre TERRITORI, actiu a preservar i font de riquesa

Dissenyar i executar un nou Pla General del Municipi

 • Promourem el nou Pla General d’Ordenació Urbana, apostant per un creixement responsable i sostenible als nuclis tradicionals per als propers 20 anys, projectant nous equipaments, escoles, institut, aparcaments, zones verdes. Tot sense perdre la identitat de cadascun dels pobles, respectant les característiques arquitectòniques dels nuclis antics i evitant grans creixements a les zones turístiques.
 • Donarem suport a l’adquisició d’una gran zona verda propera al nucli des Mercadal que marqui una gran zona de lleure.
 • Dedicarem una part del nou sou urbà per a vivenda de preu taxat.
 • Instarem a que el Govern Balear redacti un “Pla director” del Port de Fornells, on especifiqui quins han de ser els usos i la quantitat d’amarraments, tot donant veu a les entitats veïnals.
 • Instarem a millorar el passeig marítim com a zona turística i comercial, ordenant els punts de fondeig, consolidant les instal·lacions del Club Nàutic de Fornells a Ses Salines, ordenant i desenvolupant les instal·lacions de les dues escoles de vela, traslladant el sortidor de combustible a un lloc menys impactant.
 • Adaptarem la normativa urbanística als nous criteris del codi tècnic i al PTI.
 • Promourem l’aprovació dels projectes urbanístics que marca el PTI, prioritzarem sempre la qualitat per sobre de la quantitat, tot amb criteris sostenibles, com es el cas del For-2 de Fornells, Punta Grossa II, Macaret, Son Parc i Platges de Fornells.
 • Donarem suport al “Pla Insular de la Costa” que ha de regular els amarraments actuals i futurs.
 • Prioritzarem la construcció de nous aparcaments al carrer de Tramuntana des Mercadal, i al For-2 de Fornells.
 • Instarem al Consell Insular a la construcció d’un carril bici que uneixi Fornells i Es Mercadal.
 • Instarem al Consell Insular a l’urgent redacció i execució de la rotonda de la sortida d’ Addaia.

Suport al Sector primari

 • Donarem suport a la confraria de pescadors de Fornells, promocionant la pesca local i la seva formació.
 • Periòdicament, es recolliran els plàstics i estris als llocs del terme.
 • Instarem el Consell Insular de Menorca a que s’executi la segona fase de l’adequació del camí dels Martinells i el de Tramuntana des Mercadal.
 • Instarem al Consell Insular a l’urgent asfalt del camí del Far de Cavalleria.
 • Donarem suport a la promoció i divulgació dels productes de la terra, especialment els que produeixen els llocs establerts al nostre municipi.
 • Impulsarem la venda directa del producte elaborat a les explotacions agràries.
 • Afavorirem el paper de la dona i dels joves al camp, els quals són elements clau de l’estructura productiva agrària.
 • Serà una prioritat que als mercats hi hagi pagesos del terme municipal.
 • Dotarem d’aigua potable als llocs de la zona de Binillubet i voltants del Toro.
 • Treballarem en la ordenació forestal aprofitant els recursos i mantenint els boscos nets.
 • Promourem l’adequació i neteja dels torrents.
 • Es realitzarà un Pla de Millora Rural, dedicant fons a desbrossar, aglomerar, aixecar parets seques i promoure els tancaments amb barreres d’ullastre típiques per millorar els camins rurals.

les Zones Turístiques

Davant la diversitat i quantitat de nuclis turístics, es fa convenient especificar les actuacions que el PSOE te previstes en més detall i així millorar el contingut d’aquest programa electoral:

 • Millorarem la seguretat ciutadana, creant un servei exclusiu de vigilància per a les zones turístiques especialment a les nits durant l’estiu.
 • Instarem a millorar el transport públic entre elles i els nuclis tradicionals des Mercadal i Fornells, amb rutes transversals Arenal d’en Castell, Macaret, Addaia, Alaior i Fornells, Platges de Fornells, Fornells, Es Mercadal i Es Migjorn, amb mes freqüències i trajectes.
 • Continuarem contractant una brigada exclusiva de neteja i de manteniment per actuar en les Zones Turístiques.
 • Anualment es duran a terme inversions i millores a totes les zones turístiques, gràcies als acords amb les associacions i entitats de veïns, i es prioritzarà la dotació de serveis a Macaret, a Punta Grossa I. S’executarà la 3ª fase d’obres a Son Parc i la millora de la xarxa d’aigua i voravies a Platges de Fornells.
 • S’instarà l’urgent construcció de l ’EDDAR d’Addaia.
 • És crearà la regidoria de zones turístiques i es dedicaran partides exclusives per aquests nuclis al pressupost municipal anual.

Platges de Fornells

 • Millorarem la xarxa de serveis, especialment la xarxa d’aigua potable, canviant progressivament les canonades de PVC per polietilè.
 • Adequarem les voravies de la zona turística i eliminarem les barreres arquitectòniques a la via pública.
 • Acabarem el pla d’embelliment amb jardineres per als contenidors de fems de la urbanització.
 • Organitzarem els serveis de manteniment de la urbanització entre l’Associació de veïns de Platges de Fornells i l’Ajuntament.
 • Potenciarem la recollida selectiva de residus a la zona.
 • Netejarem amb la màquina d’escombrar, periòdicament, la zona turística i marcarem un calendari per la neteja manual.
 • Es canviaran progressivament les lluminàries.
 • Instal·larem nou mobiliari urbà a la zona turística, bancs i papereres.
 • Es renovaran les senyals de circulació de la zona turística.
 • Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet.
 • Promourem la millor cobertura de telefonia mòbil a la zona.
 • Aprovarem un nou Pla Parcial adaptat al PTI de comú acord amb la majoria de propietaris de la zona i el conveni signat entre ells, l’Ajuntament i el Consell Insular.
 • Continuarem col·laborant amb l’Associació de veïns i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 • Aportarem una subvenció a l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.

Binidonairet i Ses Sabines de Cala Tirant

 • Continuarem col·laborant amb l’Associació de veïns, i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 • Donarem suport al manteniment extraordinari de la zona turística.
 • Millorarem anualment el camí d’accés a la zona turística i promourem que aquest sigui públic.
 • Instarem a l’adequació definitiva del camí d’accés per part del Consell Insular, solucionant així les periòdiques inundacions, tot i quan aquest sigui públic.
 • Col·laborarem amb l’associació de veïns perquè tota la zona turística tingui xarxa d’aigua potable i xarxa de baixa.
 • Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet.

Ses Salines

 • Acabarem el pla d’embelliment amb jardineres per als contenidors de fems de la urbanització.
 • Millorarem la neteja i la jardineria de la zona.
 • Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet.
 • Adequarem la zona la zona verda annexa a l’aturada de bus i la tancarem amb una barana d’ullastre.
 • Donarem suport a noves places d’aparcament a la zona.
 • Instarem a que el Consell Insular adeqüi una nova parada de bus davant l’existent, en direcció as Mercadal.

Sa Roca

 • Continuarem amb els acords i actuacions anuals entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns i visitarem periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 • Adequarem i mantindrem correctament els camins rurals d’accés, tant el de Sa Roca com el de Sa Cucanya.
 • Donarem suport al pla d’emergència contra els incendis redactat pels veïns, sempre amb el vist i plau d’ IBANAT.
 • Aportarem una subvenció per l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.

Son Parc

 • Instarem l’urgent execució de la 3ª fase de les millores conveniades amb el promotor, donant compliment així al conveni signat entre aquest i l’Ajuntament.
 • Instal·larem més parcs infantils i mobiliari urbà a la zona turística.
 • Començarem amb un Pla d’embelliment utilitzant jardineres per als contenidors de fems de la urbanització.
 • Aportarem una subvenció per l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.
 • Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa.
 • Acordarem anualment actuacions entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns de Son Parc i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 • Netejarem amb la màquina d’escombraries periòdicament la zona turística i marcarem un calendari per la neteja manual.

Addaia

 • Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa.
 • Acordarem anualment actuacions, entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns d’Addaia i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 • Promourem la millora del camí del litoral i els seus accessos
 • Es promocionaran les rutes de senderisme des de Fornells fins Addaia, passant per totes les zones turístiques.
 • Instarem a instal·lar una passarel·la de llenya que connecti Addaia i Macaret a Cala Moli.
 • Aportarem una subvenció per l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.
 • Instarem al Consell Insular a que construeixi una rotonda a la cruïlla d’entrada a la zona turística d’Addaia.
 • Netejarem periòdicament amb la màquina d’escombrar la zona turística.
 • Es canviaran progressivament les lluminàries viàries per unes de tecnologia LED i baix consum, però incrementant la lluminositat ja que actualment és escassa.

Coves Noves

 • Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa Wifi.
 • Acordarem anualment actuacions entre l’Ajuntament i l’entitat de Conservació de Coves Noves i tindrem el compromís de visitar periòdicament  la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 • Aportarem una subvenció per l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per a despeses de manteniment de la mateixa.
 • Netejarem periòdicament amb la màquina d’escombraries la zona turística.
 • Es promourà adequar l’accés viari que connecta Coves Noves amb Son Parc, com a mesura de seguretat.
 • Promourem un accés per a vianants paral·lel a la carretera amb enllumenat públic, que connecti la zona comercial i l’hotel de Marina Parc.

Punta Grossa

 • Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa.
 • Acordarem anualment actuacions entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns, i contraurem el compromís de visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 • Negociarem definitivament la recepció de la zona turística, amb les instal·lacions i serveis.
 • Netejarem periòdicament amb la màquina d’escombrar la zona turística.
 • Aportarem una subvenció per l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.
 • Promourem la millora de la zona situada al davant dels hotels Topacio i Aiguamarina amb enllumenat, noves voravies i un millor pàrquing.
 • Impulsarem la instal·lació del sanejament a la zona turística.
 • Instal·larem un rentapeus a la platja.

Arenal d’en Castell

 • Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial a la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa Wifi.
 • Acordarem anualment actuacions entre l’Ajuntament i l’entitat de conservació de Castellosa, i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 • Netejarem periòdicament amb la màquina d’escombrar la zona turística.
 • Negociarem i adequarem un nou aparcament per a 80 cotxes a la zona.
 • Aportarem una subvenció per l’entitat de conservació o associació de veïns de la zona turística per despeses de manteniment de la mateixa.
 • Obrirem un procés de negociacions per la recepció definitiva de la mateixa, entre Ajuntament i el promotor.

Macaret

 • Fomentarem l’accés a les noves tecnologies i en especial les de la telefonia IP i a la xarxa d’Internet a traves de la xarxa.
 • Acordarem anualment actuacions e inversions de millora viària entre l’Ajuntament i l’Associació de veïns de Macaret, i ens comprometem a visitar periòdicament la zona per part de l’alcaldia i la regidoria de zones turístiques.
 • Netejarem periòdicament amb la màquina d’escombrar la zona turística.
 • Instal·larem un nou parc infantil a la zona verda de l’església i nou mobiliari urbà a la zona turística.
 • Donarem suport a la construcció d’una passarel·la per a vianants a Cala Moli, que connectarà Addaia i Macaret.
 • Instarem a l’urgent execució d’un pla de millores a la zona turística (projecte d’urbanització y dotació de serveis) consistent amb nou enllumenat, clavegueram, voravies, telefonia, asfalt, pluvials,…, tot conveniat amb el Ministeri de Medi Ambient.